Zamknij

:: O nas

 Identyfikacja istniejących problemów lokalnych, słaba integracja społeczna oraz niski poziom wykorzystywania posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia współpracy pomiędzy gminą Budziszewice i Ujazd. Oddolne działania mieszkańców gminy Ujazd oraz zrozumienie potrzeby społecznej wśród radnych i samorządów doprowadziły do podjęcia inicjatywy Leader. W celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych gminy Ujazd i Budziszewice zdecydowały o powstaniu stowarzyszenia na potrzeby pozyskania środków w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007-2013.

Pierwsze szkolenie dotyczące podejścia Leader na omawianym terenie odbyło się w marcu 2008 roku. Zaprezentowano przykłady partnerstw mających na celu realizację programu Leader. Omówiono zasady finansowania LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz utworzono listę osób zainteresowanych współtworzeniem Stowarzyszenia.

Zebranie założycielskie LGD, na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia,
na którym również uchwalono Statut odbyło się w dniu 12.04.2008 roku. Liczba członków LGD wyniosła 62 osoby. Drugiego czerwca 2008 roku stowarzyszenie otrzymało wpis
do KRS. Jednym z celów Stowarzyszenia był rozwój i rozszerzenie zasięgu działania.
Na walnym zebraniu członków w dniu 24.07.2008 roku do LGD dołączyły gminy: Będków
i Czarnocin. Zmiany w statucie oraz poszerzenie zasięgu działania Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził w dniu 24.09.2008 roku. Na zebraniu tym uzupełniono skład Zarządu, organu decyzyjnego – Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

W kolejnych latach do Stowarzyszenia przystępowały gminy:

w 2010 r. Moszczenica, Grabica, Tuszyn

w 2011 r. Rzgów, Pabianice, Ksawerów, Wola Krzysztoporska, Bełchatów, Rozprza, Kamieńsk, Gorzkowice, Gomunice oraz Powiat Piotrkowski

w 2012 r. Dobryszyce, Kodrąb, Masłowice, Łęki Szlacheckie i Ręczno.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU        na lata 2007-2013

Obecnie do Stowarzyszenia należy 20 gmin  oraz powiat piotrkowski ( w 2015 r. z LGD "BUD-UJ RAZEM" wystąpiła Gmina Bełchatów).

Każdy mieszkaniec obszaru LGD "BUD-UJ RAZEM" może złożyć Deklarację przystąpienia i tym samym wyrazić chęć bycia członkiem naszego Stowarzyszenia.

Chęć przystąpienia do LGD "BUD-UJ RAZEM" zostaje potwierdzona uchwałą Zarządu.

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz opłacania rocznych składek członkowskich  w kwocie 10 zł/rok.

Deklaracje członkowskie można pobrać pod adresem:  http://www.lokals.pl/wiadomosci/o-nas-1/zostan-czlonkiem-lgd-bud-uj-razem

Aktualne dokumenty tj. Statut Stowarzyszenia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Regulamin Rady, Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków, Regulamin Biura dostępne są pod adresem: http://www.lokals.pl/wiadomosci/aktualne-dokumenty-stowarzyszenia-lgd-bud-uj-razem

Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00011-6933-UM0510012/15 można pobrać ze strony http://www.lokals.pl/wiadomosci/umowa-ramowa

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR znaleźć można pod adresem: http://www.lokals.pl/wiadomosci/o-nas-1/harmonogram-naborow

Lista wszystkich członków Stowarzyszenia dostępna jest na stronie: http://www.lokals.pl/wiadomosci/o-nas-1/lista-czlonkow-lgd-bud-uj-razem

W skład organów Stowarzyszenia wchodą Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna reprezentowane przez:

Zarząd skład od 11.08.2016 r.  
l.p.  Nazwisko i Imię  
1. Adaszkiewicz Krystyna PREZES
2. Bartocha Grażyna  
3. Derach Halina  
4. Derski Marek  
5. Drozdek Roman - Wola Krzysztoporska  
6. Dzwonek Małgorzata - Gmina Dobryszyce  
7. Gajda Henryk - Gmina Pabianice  
8. Gontkowski Bogusław - Gmina Masłowice  
9. Holak Marian - Gmina Budziszewice  
10. Jadowska Zofia  
11. Jędrzejczyk Janusz - Gmina Rozprza  
12. Kluczyńska-Kowalczyk Anna  
13. Kobylińska Teresa  
14. Kopczewska Maria  
15. Kotecka Ewa WICEPREZES
16. Krawczyk Bożena - Gmina Kodrąb  
17. Legieziński Andrzej  
18. Łączny Piotr - Gmina Łęki Szlacheckie WICEPREZES
19. Łysoń Piotr - Gmina Ręczno  
20. Miksa Roman - Gmina Czarnocin  
 21.  Olborski Wojciech  WICEPREZES
22. Olejniczak Paweł - Gmina Gomunice  
23. Ossowski Miron  
24. Pawlak Artur - Gmina Ujazd  
25. Pawłowski Bogdan - Gmina Kamieńsk  
26. Pierek Monika  
27. Reszka Katarzyna  
28. Rogalski Bogdan  
29. Sabat Barbara  
30. Stępień Grzegorz  
31. Strumiłło Justyna  SEKRETARZ
32. Sznelińska Lidia  
33. Tokarski Michał  
34. Topolski Adam - Gmina Ksawerów  
35. Turlejski Radosław  
36. Warszada Mieczysław  
37. Wieczorek Marcin  
38. Wojtysiak Piotr  
39. Zasempa Grzegorz  
40. Zieliński Roman  WICEPREZES
     

 

RADA skład od 15.12.2015r    
1.       Koło Gospodyń Wiejskich w Brzustowie reprezentowane przez Lucynę Karlińską
2.       Marcin Strumiłło mieszkaniec gminy Będków
3.       Danuta Winkiel mieszkaniec gminy Budziszewice
4.       Jarosław Dąbrówka osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z gminy Dobryszyce
5.       Marcin Mandzij osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z gminy Gomunice
6.       Marek Wodo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z gminy Gorzkowice
7.       Amadeusz Biały osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z gminy Ksawerów
8.       Aneta Olczyk mieszkaniec gminy Kodrąb
9.       Teresa Janocha mieszkaniec gminy Łęki Szlacheckie
10.   Zbigniew Macios mieszkaniec gminy Masłowice
11.   Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie reprezentowane przez Annę Justyna
12.   Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy reprezentowana przez Jana Kaźmierczaka
13.   Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju reprezentowana przez Joannę Michalską -Szmytke
14.   Bożena Jarosińska mieszkaniec gminy Ręczno
15.   Artur Cubała mieszkaniec gminy Rozprza
16.   Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku reprezentowana przez Piotra Garnysza
17.   Kamil Kołodziejczyk osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z gminy Tuszyn
18.   Bronisław Reszka osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z gminy Ujazd
19.   Ewa Ceglarek mieszkaniec gminy Wola-Krzysztoporska
20.   Gmina Grabica reprezentowana przez wójta Krzysztofa Kulińskiego
21.   Anna Guzik mieszkaniec gminy Kamieńsk
     

Komisja Rewizyjna

1. Piwowarski Paweł przewodniczący
2. Bukowski Bogusław wiceprzewodniczący
3. Bardziński Patryk członek komisji
4. Biegański Krzysztof członek komisji
5. Czarczyńska Monika członek komisji
6. Glonek Janina członek komisji
7. Janusik Mariola członek komisji
8. Kociniak Wiesław członek komisji
9. Rydzowska Teresa członek komisji
10. Madaj Mariusz członek komisji
11. Małecki Michał członek komisji
12. Wójcik Łukasz członek komisji
13. Wymysłowski Mateusz członek komisji