Zamknij

:: Akualności

2016-12-01

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu –  pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę 

Ilość wakatów: 2

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 

Wymagania obowiązkowe:

1)     Wykształcenie wyższe,dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy;

2)     Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE;

3)     Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW

4)     Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,

5)     Prawo jazdy kat. B.

6)     Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

7)     Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

8)     Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej

 

Zakres zadań:

1)      Realizacja bieżącej pracy biura LGD

2)      Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

3)      Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych

4)      Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach.

5)      Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

6)      Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz  przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji.

7)      Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

8)   Przygotowanie kontroli Grantobiorcy: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję  związaną z powiadomieniem o kontroli

      9)   Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami

     10)  Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu przełożonemu

     11) Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych.

     12) Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą

13)    Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu

14)    Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur.

15)    Sporządzanie sprawozdań dla UM

16)    Obsługa archiwum Stowarzyszenia

17)    Prowadzenie działań z zakresu monitoringu i ewaluacji określonych w LSR

 

 Kandydat zobowiązany jest złożyć:

list motywacyjny;

życiorys – curriculum vitae;

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

dokumenty poświadczające staż pracy;

oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

 

 Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 05.12.2016 r. do 16.12.2016 r.

na adres:

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

  • osobiście w Biurze LGD,  od pn-pt w godzinach 8:00-16:00 
  • pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:

Złożenie dokumentów przez Kandydatów;

Rozmowa kwalifikacyjna;

Ogłoszenie wyników;

wróć