Zamknij

Oferty pracy

Starszy Specjalista ds. projektów i zamówień publicznych

Wymiar etatu – 1 pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 

Wymagania obowiązkowe:

 

1)     Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy;

2)     Doświadczenie min. 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku

3)     Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów
z udziałem środków UE;

4)     Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW

5)     Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów
i arkuszami kalkulacyjnymi,

6)     Prawo jazdy kat. B.

7)     Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

8)     Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

9)     Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

 

Zakres zadań:

1)     Realizacja bieżącej pracy biura LGD

2)     Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

3)     Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych

4)     Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach.

5)     Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

6)     Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz  przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji.

7)     Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

8)   Przygotowanie kontroli Grantobiorców: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję związaną z powiadomieniem o kontroli

      9)   Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami

     10)  Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu 
            przełożonemu

     11)  Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych.

     12)  Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą

13)    Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu

14)    Wykonywanie czynności administracyjno – organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym regulaminem

15)    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym regulaminem

16)    Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur.

17)    Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

18)    Opracowywanie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych

19)    Nadzór nad stosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych

20)    Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych

21)    Reprezentowanie Administratora Danych w kontaktach z Biurem GIODO

22)    Zgłaszanie do rejestracji oraz aktualizowanie zbiorów danych osobowych w biurze GIODO

23)    Identyfikacja, ocena oraz monitorowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

 

 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

list motywacyjny;

życiorys – curriculum vitae;

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

dokumenty poświadczające staż pracy;

oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

 

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 03.10.2016 do 14.10.2016

na adres:

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 

·         osobiście w Biurze LGD,  od pn-pt w godzinach 8:00-16:00 

·         pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:

Złożenie dokumentów przez Kandydatów;

Rozmowa kwalifikacyjna;

 

Ogłoszenie wyników; 

wróć