Zamknij

Oferty pracy

Starszy Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu – 1 pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 

 

Wymagania obowiązkowe:

 

1)   Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy;

2)   Doświadczenie min. 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku

3)   Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów
z udziałem środków UE;

4)   Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW

5)   Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów
i arkuszami kalkulacyjnymi,

6)   Prawo jazdy kat. B.

7)   Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

8)   Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

9)   Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej

 

Zakres zadań:

1)   Realizacja bieżącej pracy biura LGD

2)   Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

3)   Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych

4)   Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach.

5)   Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

6)   Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz  przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji.

7)   Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

      8)    Przygotowanie kontroli Grantobiorcy: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję  
             związaną z powiadomieniem o kontroli

      9)   Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami

     10)  Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu 
            przełożonemu

     11)  Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych.

     12)  Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą

13)    Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu

14)    Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur.

 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

list motywacyjny;

życiorys – curriculum vitae;

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

dokumenty poświadczające staż pracy;

oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

 

 

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 03.10.2016 do 14.10.2016

na adres:

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 

·         osobiście w Biurze LGD,  od pn-pt w godzinach 8:00-16:00 

·         pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:

Złożenie dokumentów przez Kandydatów;

Rozmowa kwalifikacyjna;

Ogłoszenie wyników;

 

 

wróć